Kto som?

Mediačná kancelária JUDr. Dana GALBAVÁ Baliová
registrovaná v Zozname MS SR pod č. 125, IČO: 42113245
pracovisko Tekovská Breznica: 966 52 Tekovská Breznica č. 262
kontaktný e-mail: info@mediatorka.sk  číslo tel.: +421 903 841 207

Považujem za dôležité, aby osobné údaje mojich klientov a spolupracovníkov boli vždy v bezpečí. Z tohoto dôvodu som všetky procesy spracovania osobných údajov nastavila tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou¹.
¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Aké osobné údaje a v akom rozsahu budem spracovávať?

Aby som Vám mohla poskytnúť moje služby, potrebujem k tomu poznať min. nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko (obchodnú firmu), údaj k overeniu totožnosti fyzickej osoby, adresu (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ), e-mail, telefónne číslo. 

Na aké účely spracovávam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré mi poskytnete, použijem k tomu, aby som s Vami mohla uzavrieť zmluvu/dohodu, a ak je táto medzi nami už uzatvorená, aby som ju mohla plniť.
Klientom, s ktorými som zmluvu už uzatvorila, som oprávnená, v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom, zasielať tiež ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky, a to na základe môjho oprávneného záujmu. V prípade, že Vám takto zašlem akékoľvek oznámenie či informácie, vždy sa bude jednať o také, ktoré by Vás mohli zaujímať. 

Aký je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov?

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, je základom takéhoto spracovania práve zmluva.
Akonáhle bude zmluva vzájomne splnená, musím Vaše osobné údaje archivovať po dobu, ktorú predvídajú príslušné právne predpisy. Tu je právnym dôvodom spracovania splnenie právnej povinnosti.
Ak je medzi mnou a Vami už existujúci vzťah, na základe ktorého som oprávnená Vám posielať marketingové oznámenia, tak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov môj oprávnený záujem. 

Ako dlho budem údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budem uchovávať po celú dobu, čo budeme plniť našu vzájomnú zmluvu. Po skončení zmluvného vzťahu budem Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, aby som splnila nevyhnutnú archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (napr. zákon o účtovníctve, zákon o mediácii, zákon o archívoch a registratúrach, …). 
Osobné údaje, ktoré spracovávam len na základe môjho oprávneného záujmu budú uchovávané po dobu 15 rokov. Začiatok tejto lehoty začína dňom, kedy sme vzájomne uzatvorili zmluvu. 

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov?

Máte právo na:
a) prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti Vám musím oznámiť, či spracovávam alebo nespracovávam Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávam, potom máte právo na to, aby som Vám oznámila:
za akým účelom Vaše údaje spracovávam,
v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané,
ako dlho budú uchovávané,
komu budú sprístupnené,
či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

b) presnosť – pokiaľ sa domnievate, že spracovávam Vaše nesprávne/nepresné osobné údaje, máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, dajte mi to na vedomie na e-mail adrese: info@mediatorka.sk a ja bezodkladne urobím nápravu.

c) výmaz – Vaše osobné údaje vymažem, pokiaľ ich už nepotrebujem,
alebo odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania,
alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní,
alebo mi takúto povinnosť ukladá právny predpis.

d) vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu na základe môjho oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich osobných údajov pro potreby priameho marketingu na základe oprávneného záujmu bude okamžite ukončené.

e) obmedzenie spracovania – Vaše osobné údaje budem uchovávať v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv ma kontaktujte na e-mail adrese: info@mediatorka.sk 

Komu ďalej poskytnem Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tomuto okruhu osôb: poskytovatelia marketingových služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovníckych služieb, poskytovatelia technických riešení (najmä prevádzkovatelia cloudových služieb a webhostingu). Týmto sprostredkovateľom sú Vaše osobné údaje poskytnuté vždy výlučne na základe sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s minimálne takým štandardom ochrany osobných údajov, ktorý GDPR požaduje.

Okrem týchto sprostredkovateľov môžem Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť len na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu oprávneného to požadovať. 

Kde sa môžete obrátiť, ak máte dojem, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi?

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, oznámte mi prosím túto skutočnosť na e-mailovú adresu: info@mediatorka.sk a všetko spoločne vyriešime.
Pokiaľ by sme sa na niečom predsa len nezhodli, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete tu – https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

Čo ešte by ste mali vedieť?

Poskytovanie mojich služieb nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí spracovávam iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 15.5.2018