Mediácia sa do Európy dostala z anglosaského právneho systému a na Slovensko cez Veľkú Britániu. V mnohých krajinách Európy, USA, Kanady a Austrálie hrá mediácia pri riešení sporov ústrednú úlohu, ako najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov. Ako alternatívu k súdnemu konaniu ju využíva väčšina členských krajín Európskej únie.

Pri zavádzaní mediácie sa v rôznych krajinách uplatňujú rôzne prístupy, zväčša mimosúdne riešenie sporov upravujú všeobecné právne predpisy. V jednotlivých krajinách o mediácii verejné inštitúcie informujú, inde odporúčajú alebo niekde ju dokonca nariaďujú. Napríklad v Amerike sú už pomerne dlho zvyknutí využívať služby mediátorov podobne ako advokátov, notárov či iných inštitúcií. 

Najviac pozitívnych skúsenosti s mediáciou zaznamenáva z európskych krajín Veľká Británia, Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Francúzsko, … Mediácia je využívaná v 60 až 70 % pracovných sporov, obchodných sporoch, spotrebiteľských záležitostiach, rozvodových konaniach, susedských sporoch či v oblasti školstva. Štatistiky hovoria, že zhruba dve tretiny mediovaných sporov končí uzavrením výslednej dohody.

Ani na Slovensku nie je mediácia neznámym pojmom, platná právna úprava sa v praxi realizuje vyše dve dekády. Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré inkorporovali mediáciu priamo do svojho právneho systému. Stalo sa tak prijatím zákona NR SR č. 42/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Najmä v posledných rokoch badať výrazný nárast používania mediácie pri mimosúdnom riešení sporov a snahy o jej využívanie. Čoraz častejšie sú vyhľadávané podrobnejšie informácie o možnostiach a výhodách mediačného konania.