O osude sporu v mediačnom konaní prestávajú rozhodovať len paragrafy, pozornosť sa presúva od právnych aspektov problému na vyriešenie konfliktu a k rokovaciemu stolu zasadajú strany, ktoré sa chcú dohodnúť za pomoci sprostredkujúcich odborníkov – profesionálnych mediátorov.

Základným predpokladom u všetkých druhov mediovaných sporov je prevzatie zodpovednosti strán za svoje vlastné konanie. A taktiež vedomie, že riešenie ich sporu mediáciou im prinesie úžitok.

Výhody mediácie:

  1. rýchlosť – konflikty je možné riešiť okamžite na rozdiel od riešenia sporov súdnou cestou
  2. nízke finančné náklady v porovnaní so súdnym konaním
  3. dobrovoľnosť, rovnoprávnosť strán
  4. lepšie porozumenie situácie, vzájomné pochopenie
  5. zlepšenie vzájomných vzťahov, priestor pre ďalšiu spoluprácu
  6. neverejnosť konania, diskrétnosť, dôvernosť – mediátor je viazaný mlčanlivosťou
  7. pozitívny prístup k riešeniu konfliktu, pomoc pri riešení
  8. jednanie prebieha v neformálnom a bezpečnom prostredí
  9. prijatie zodpovednosti za spor a jeho vyriešenie – možnosť ovplyvniť výsledok
  10. procesnú stránku riešenia sporu môže čiastočne prebrať mediátor

Mediátor je v podstate nezávislý manažér, ktorý má na mysli prospech obidvoch strán – ide mu o hľadanie riešení, nie o víťazstvo jednej strany v spore.