Mediácia je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou.

Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná. Uzatvorená písomná dohoda o mediácii má účinky predovšetkým pre zúčastnené osoby a je pre nich záväzná.
Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Pokiaľ sa dohoda o mediácii nedosiahne, možno pokračovať v konaní na súde. 

Mediačné konanie šetrí čas, peniaze, náklady sú nižšie, konanie rýchlejšie a diskrétnejšie.

Mediácia ako metóda riešenia konfliktov čerpá z poznatkov rôznych vedných odborov, prevažne práva, psychológie, sociológie, sociálnej práce a ďalších.

  1. Poskytuje možnosť stranám, aby sa samy dohodli na riešení sporu, je rýchla, dôverná, neformálna a relatívne lacná z hľadiska uskutočnenia.
  2. Úspešne sa ňou rieši celý rad sporov v oblasti civilného práva – spory obchodné, občianske, rodinné/rozvodové, spotrebiteľské, etnické, environmentálne, pracovné a susedské. 

Používa sa aj v oblasti trestného práva. Vo svete zvyčajne pod názvom „obnovujúca spravodlivosť“. U nás podľa zákona o probačných a mediačných úradníkoch.